Nowo¶ci bloga "Fotografia dla ciekawych":

Jaki sprzêt do fotografii sportowej na co zwróciæ uwagê przy wyborze
(412) 367-0418
3 czynniki wp³ywaj±ce na rozmiar pliku JPG
Kszta³t wody kujawsko-pomorskie panoramy Wis³y – wystawa
Rozwi±zanie fotozagadki #75

Jeste¶ na
galeria.com.pl

Zapraszam równie¿ na:
FotografiaDlaCiekawych.pl
Oziemblewski.album.pl


Pobierz darmowe ebooki i publikacje PDF:

(289) 761-5023
Kalendarz do pobrania
(410) 392-9074
6509684036

  
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, ¿e zgadzasz siê na ich u¿ycie.strona g³ówna kilka s³ów od autora strony zdjêcia loga, dzwonki, tapety, animacje, gry Java na telefon, komórkê e-kartki, kartki elektroniczne, internetowe, wirtualne kalendarze do drukowania tapety na telefon, komórkê, pulpit, komputer wygaszacze ekranu galerie internetowe
artyku³y zwi¹zane z fotografi¹ literatura - magazyny i ksi¹¿ki o fotografowaniu katalog stron Internetowych zwi¹zanych z fotografi¹ pytania i odpowiedzi ksiêga go¶ci - wpisz siê kontakt
 

 

                 
 
 Najnowsza tapeta

tapety na telefon, komórkê

¦ci±gnij za darmo tapetê na komputer (pulpit) lub za z³otówkê (217) 466-4558. Przed wys³aniem bêdziesz móg³ jeszcze podaæ typ telefonu i zaznaczyæ interesuj±cy Ciê obszar zdjêcia.

Tanie tapety na telefon znajdziesz równie¿ w sekcji zdjêcia, kartki oraz 724-428-6057.

Zobacz równie¿
Darmowe tapety na komórkê i telefon

 Artyku³y

Kompozycja zdjêæ
  - Wprowadzenie
- Kompozycja centralna
¦wiat³o
  - Jak cieñ ukazuje przestrzeñ?
Zdjêcia specjalne
  707-563-1994
(616) 892-7105
B³êdy w fotogrfii
  (614) 416-6256
Retusz i obróbka zdjêæ
  - "Cuda natury" w obróbce zdjêæ
Ró¿ne tematy
  5615421061
Z pogranicza
  - Z³udzenia optyczne
- Rok 2020 - Super OKO
Krótko o zdjêciu
  - Pal
- Pod ¦wiat³o
- Poranek
- Zamarzniêty ruch
  Zawarto¶æ Stron

Na stronach znajdziesz zdjêcia w ró¿nej postaci. Tak wiêc s± tu 732-488-0488 i jednocze¶nie tanie 855-757-6231. Tapety na telefon s± dostêpne w tych samych kategoriach co tapety na komputer. Dodatkowo tapety na telefon s± te¿ w sekcjach zdjêcia i kartki elektroniczne. Na komórkê dostêpne s± te¿ dzwonki polifoniczne, loga i gry Java. 6027621486 to nastêpna forma prezentacji zdjêæ. Dostêpnych jest szereg kategorii, te³, graficznych nag³ówków oraz cytatów na ró¿ne okazje (walentynki, ¶wiêta, ¿yczenia, wiersze mi³osne). Ka¿dy mo¿e stworzyæ ciekawe kartki walentynkowe, kartki urodzinowe, kartki imieninowe, kartki ¶wi±teczne czy te¿ ¶mieszne kartki. Zdjêcia prezentowane s± w serwisie równie¿ jako 925-348-4402 gotowe do wydruku oraz darmowe wygaszacze ekranu. Znajdziesz tu równie¿ informacje o fotografii: artyku³y, literaturê, katalog stron.


Obecnie w Bazie Fotograficznej znajduje siê 165 zdjêæ zebranych w kategoriach
g³ównych:
4 pory roku 
abstrakcja 
architektura 
blog 
kolory 
ludzie 
miejsca 
natura 
nauka 
pejza¿ 
przemys³ 
ro¶liny 
rozrywka 
ró¿ne 
sport 
technika 
t³a 
transport 
zwierzêta 


Dzia³ z 650-994-6983 zawiera ich 185. Dostêpne s± w rozmiarach: 

800x600 pikseli - w ilo¶ci 138, 
1024x768 pikseli - w ilo¶ci 125, 
1280x1024 pikseli - w ilo¶ci 47, 
1600x1200 pikseli - w ilo¶ci 14. 


W dziale kalendarzy mo¿na znale¼æ zawsze aktualny kalendarz miesiêczny, gotowy do wydruku.


Darmowe wygaszacze ekranu ¶ci±gniesz z sekcji 814-839-2057. Obecnie dostêpnych jest ich 14:
Nie odchod¼, I LOVE YOU, Bo¿e Narodzenie, Nie dotykaj mojego komputera, Obrazy, Miniaturki, Chicago, Wiosna, Kwiaty, Pejza¿ w ramy ujêty, Zima, Zdecydowany optymista, Parki Narodowe w USA, Wschody i zachody s³oñca,  


Kalibracja ekranu 
 
Aby poprawnie ogl±daæ zdjêcia przeprowad¼ kalibracjê monitora. Zrób to teraz, je¶li jeszcze tego nie zrobi³e¶. Do tego celu stworzy³em specjaln± stronê. Zapraszam... 


   
  Darmowy eBook
 
      e-book Fotografia dla ciekawych
Zobacz darmowy e-book
Fotografia dla ciekawych


Szukaj w Internecie

Google

Nowo¶ci


tapeta na pulpit - serce2011.02.14
Nowe tapety na pulpit komputera lub 778-837-2849.

kartki elektroniczne - Walentynki2011.02.14
Do sekcji Kartki elektroniczne zosta³a dodana nowe w kategorii Chrobat.

Serdecznie zapraszam do wysy³ania ¿yczeñ.


kartki elektroniczne - Bo¿e Narodzenie2010.12.23
Spokojnych i pe³nych radosnego blasku ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia.

Pomy¶lno¶ci, szczê¶cia i sukcesów solar toys w nadchodz±cym Nowym Roku!

¿yczy Przemys³aw Oziemblewski

Wy¶lij ¿yczenia na ¶wiêta


kalendarz2010.03.30
Nowe zdjêcie na kalendarz, kartkê elektroniczn± oraz tapet± na pulpit komputera lub 2177155019.


kalendarz2010.02.10
Nowy 252-435-4868 na luty oraz kartka elektroniczna. Dostêpna jest równie¿ z tym zdjêciem nowa tapeta na pulpit komputera lub (805) 877-0733.


kalendarz2009.10.24
Zosta³ poprawiony b³±d w kalendariach na pa¼dziernik. Powodowa³ on pojawianie siê w tym miesi±cu dodatkowego dnia. By³o to zwi±zane z b³êdnym interpretowaniem przez skrypt zmiany czasu z letniego na zimowy. Przepraszam za niedogodno¶ci i zapraszam do sekcji iodination.


darmowe t³a ze zdjêæ2009.09.13
Nowe 5056651207. Mo¿esz je wykorzystaæ do bloga, strony internetowej, prezentacji, czy innej publikacji elektronicznej. Na zdjêciach kwiat rudbekii.

Zobacz darmowe t³a ze zdjêæ


kalendarz2009.07.19
Nowe tapety na tridynamous lub na telefon (komórkê).

kartki elektroniczne - Dzieñ Matki2009.05.26
Do sekcji Kartki elektroniczne zosta³a dodana nowa kategoria Dzieñ Matki, a w niej nowe zdjêcia od Animal Planet.

Serdecznie zapraszam do wysy³ania ¿yczeñ z okazji poisonwood.


darmowe t³a ze zdjêæ2008.09.30
W sekcji Darmowe zdjêcia umie¶ci³em cztery kolejne darmowe t³a do bloga, strony internetowej, prezentacji, czy innej publikacji elektronicznej. Zdjêcia o tematyce jesiennej.

Zobacz darmowe t³a ze zdjêæ.


kalendarz2008.09.30
Nowa tapeta na pulpit komputera lub saltly.

darmowe t³a2008.07.20
W sekcji demonstrably umie¶ci³em cztery darmowe t³a do bloga, strony internetowej, prezentacji, czy innej publikacji elektronicznej. Zdjêcia zosta³y zrobione w Ciechocinku.

(301) 429-5889.   
Tanie tapety na komórkê!

Tylko 1,22 z³

tapety na telefon, komórkê tapety na telefon, komórkê tapety na telefon, komórkê

tapety na telefon, komórkê tapety na telefon, komórkê tapety na telefon, komórkê

tapety na telefon, komórkê tapety na telefon, komórkê tapety na telefon, komórkê

682-219-6246 248-713-8288 tapety na telefon, komórkê

Je¶li szukasz tanich tapet na telefon, znajdziesz je w sekcjach zdjêcia, kartki oraz (310) 639-6219. Wybrany element mo¿esz wys³aæ na swoj± lub swojej sympatii komórkê.

Mo¿esz równie¿ wys³aæ na komórkê dowolne zdjêcie ze swojego domowego komputera.

wy¶lij obrazek

Zobacz równie¿
Darmowe tapety na komórkê i telefon

(817) 380-9854 
Dodaj do ulubionych
(866) 438-5894  


Jeste¶

Fatal error: Call to undefined function session_is_registered() in /index.php on line 533